Một đề tài khoa học

Nhìn rộng ra, một khi con người được chăm sóc, bảo vệ tốt, sẽ có điều kiện và sức khỏe để lao động sáng tạo, để phát huy nhân cách tốt đẹp. Hay nói cách khác, khi con người có thể lực, có sức khỏe thì mới có điều kiện cơ bản để bảo đảm được nhân cách của mình. Do đó việc chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, phòng chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người lao động nước ta có ý nghĩa thiết thực góp phần xây dựng nhân cách con người Việt Nam. Đây cũng chính là mục tiêu của một đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước, được tổ chức đánh giá ở cấp quốc gia vào cuối tháng 3/1996 vừa qua, với tiêu đề : “ Cơ sở khoa học và những kiến giải để cải thiện điều kiện làm việc bảo đảm an toàn và bảo vệ sức khỏe người lao động, góp phần xây dựng nhân cách con người Việt Nam”, mã số KX.07.15 do PGS. PTS. Nguyễn An Lương – Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện nghiên cứu KHKT BHLĐ – làm chủ nhiệm.
Đề tài không những có giá trị rất lớn về mặt khoa học, mà còn thể hiện ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân đạo sâu sắc, bởi mục tiêu của đề tài đã đi vào một vấn đề quan trọng và bức thiết trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước ta. Nó không những đáp ứng yêu cầu khách quan dể phát triển kinh tế là bảo vệ lực lượng sản xuất mà còn thể hiện quan điểm lớn của Đảng ta “coi mục tiêu và động lực chính của sự phát triển là vì con người, trước hết là người lao động”.
Để thực hiện mục tiêu đó, đề tài đã đề xuất một nội dung nghiên cứu đồng bộ và toàn diện nhằm thiết lập các cơ sở khoa học, xây dựng mô hình quản lý đưa ra các kiến giải để cải thiện thêm một bước điều kiện làm việc, xây dựng hoàn chỉnh các chế độ chính sách về BHLĐ, bảo vệ tốt hơn nữa sức khỏe người lao động nước ta.
Chỉ trong thời gian hơn 3 năm (1992-1995), đề tài đã thực hiện được mục tiêu đề ra, hoàn thành được các nội dung nghiên cứu đã được phê duyệt. Đề tài đã làm rõ một số khái niệm cơ bản, bao gồm mục đích, ý nghĩa, tính chất và nội dung chủ yếu của công tác BHLĐ, phù hợp với đường lối, quan điểm của Đảng và tình hình, đặc điểm của đất nước ta, đồng thời cũng phù hợp với xu thế phát triển của lĩnh vực này trên thế giới.
BS Nguyễn Chân Giác – Sức khỏe & đời sống / Bộ Y tế. – Hà Nội – 1995