đã ăn xong 1 cái áo dài

đã ăn xong 1 cái áo dài ?