NĂM ĐIỀU NHỚ GHI Điều thứ nhất Làm người trí dũng

NĂM ĐIỀU NHỚ GHI
Điều thứ nhất: Làm người trí dũng
Lòng Hiếu, Trung, Nhân, nghĩa đừng quên
Dầu ai hại nước hại non
Còn mình thời giữ quê hương đất trời
Điều thử thách bạc tiền cám dỗ
Nếu ngã lòng tan vỡ Đức Nhân
Việc chi cũng phải phân vân
Là điều cơ bản trí nhân con người
Điều thứ hai: Những gì bất lợi
Cho nước non đem lại tang thương
Phải nên xa lánh không vươn
Khuyên đời nhẹ gót mau mau về Nguồn
Nguyền dẫn dắt con đường truyền thống
Cùng chung nhau đoàn kết yêu thương
Khoang dung độ lượng khoang dung
Hòa mình chung sống tôn vinh giống nòi
Điều thứ ba: Tôn thờ Quốc Tổ
Làm cho Dân, trụ vững Ông Cha
Niềm tin dũng mãnh vượt qua khốn cùng
Đem Văn Hóa, trao truyền nhân thế
Gieo đức lành, hậu thế về sau
Làm cho non nước, nước non
Bình yêu hạnh phúc, giàu sang, sang giàu
Điều thứ bốn: Độc tài xóa bỏ
Mở rộng đường Dân Chủ Đa Nguyên
Nhân Quyền, Bình Đẳng, Tự Do
Sống theo Hiến Pháp cạnh tranh Công Bằng
Điều thứ năm: chung lòng xây dựng
Ra sức làm, nội lực chính mình
Dương Nội cần phải giữ gìn
Con đường hướng ngoại chỉ là đổi trao
Làm ăn có lợi hai bên
Tiến lùi khôn khéo dựng nên cơ đồ
Năm điều nhớ mãi trong lòng
Việt Nam nhất định đổi đời Văn Minh…!!!
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật…!!!
Nam Mô quan thế âm bồ tát
Nam Mô quan thế âm bồ tát
Nam Mô quan thế âm bồ tát…!!!
Nam Mô bổn sư thích ca mâu ni phật
Nam Mô bổn sư thích ca mâu ni phật
Nam Mô bổn sư thích ca mâu ni phật…!!!
=>> st :…………….. 16/10/2018…………………..