Nong không có nhiều bạn Những người Nong thân thường là những người sống chết cùng Nong

Nong không có nhiều bạn !!! Những người Nong thân thường là những người sống chết cùng Nong !!! Nhưng thỉnh thoảng Nong cũng mắc sai lầm !!! Nong không trách họ , chỉ thương Nong còn trẻ đời nên không sáng mắt nhìn thấy tâm can !!!! ???? Thông minh chưa đủ , cần có thêm 1 tâm sáng và cả sự chân thành !!! ???