Tịnh Trần Để hiểu được phải trải qua nhiều đêm ngày mất ăn mất ngủ lang thang khắp chân trời góc biển nước này nước kia để tìm kiếm Chân Lý mới có thực chứng rồi mới viết ra thành bài

Tịnh Trần
Để hiểu được phải trải qua nhiều đêm ngày mất ăn mất ngủ lang thang khắp chân trời góc biển nước này nước kia để tìm kiếm Chân Lý mới có thực chứng rồi mới viết ra thành bài…
Chứ chẳng tự nhiên mà thành tụy được một Bài Pháp…Ma chẳng thể nhập tôi.
Tôi chẳng thể nhập ma.
Nó Thấy tôi như Thấy Mặt Trời…
1 là nó chạy lánh tôi..
2 là nó quỳ dưới chân tôi cho tôi sai khiến…
Từ xưa muôn thủa đến ngày vị lai..
Tôi không sợ ma mà tôi chỉ sợ chính mình…
Khi tôi đã chẳng còn sợ tôi nửa..
Vậy tôi sợ gì hỡi ông..?
Nhưng ông càng tu càng mê chẳng thấy Giác…
Chẳng chịu tinh tấn…
Chẳng chịu lắng nghe điều hay lý phải.
Chẳng siêng học đạo..
Tối ngày chỉ lao vào vật chất lợi danh tạm giả của trần…nào là tượng to chùa cao đẹp đó cũng chính là sáu đường đưa ông đến luân hồi không được Giải Thoát..