Phiền mọi người cho em hỏi ngu một tẹo mấy câu này 1

Phiền mọi người cho em hỏi ngu một tẹo mấy câu này: 1.Làm thế nào biết mình đang thở đúng? 2.Ăn hay uống thế nào để biết thức ăn đó mình đang phù hợp? 3.Ngủ thế nào là đủ? 4.Đánh răng có thực sự cần thiết như chúng ta nghĩ? 5.Thành công trong cuộc sống theo bạn nghĩ lúc này là gì?