AN LẠC Miệng nên ít nói tự nhiên ít hoạ Bụng dạ ít ăn tự nhiên ít bệnh Trong lòng ít muốn tự nhiên ít lo Thân mình ít sự tự nhiên ít khổ Duyên đến nên quý duyên hết nên buông Quá khứ lặng xuống tự nhiên thanh thản Tương lai không sợ tự nhiên an vui Hiện tại nỗ lực tự nhiên thành quả Ý nghĩ tập trung tự nhiên sáng tỏ Tâm không vọng tưởng tự nhiên an lạc

AN LẠC Miệng nên ít nói, tự nhiên ít hoạ Bụng dạ ít ăn, tự nhiên ít bệnh Trong lòng ít muốn, tự nhiên ít lo Thân mình ít sự, tự nhiên ít khổ Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông Quá khứ lặng xuống, tự nhiên thanh thản Tương lai không sợ, tự nhiên an vui Hiện tại nỗ lực, tự nhiên thành quả Ý nghĩ tập trung, tự nhiên sáng tỏ Tâm không vọng tưởng, tự nhiên an lạc