…Tôi có một giấc mơ rằng một ngày đất nước này sẽ trỗi dậy và thể hiện ý nghĩa thực sự của niềm tin rằng:…

…Tôi có một giấc mơ rằng một ngày đất nước này sẽ trỗi dậy và thể hiện ý nghĩa thực sự của niềm tin rằng: “Chúng tôi coi những chân lý này là hiển nhiên, rằng tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng”.
(Martin Luther King, Jr 1929-1968)


Facebook: https://www.facebook.com/vovan.hoang.12