Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ


Thuật ngữ tín dụng ngân hàng được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, tùy từng bố cảnh cụ thể. Trong quan hệ tài chính, nó được hiểu theo một số nghĩa như sau:

+ Tín dụng được coi là phương pháp chuyển dịch quĩ từ người cho vay sang người đi vay ( xét trên góc độ chuyển dịch quĩ cho vay từ chủ thể thặng dư tiết kiệm sang chủ thể thiếu hụt tiết kiệm).
+trong quan hệ tài chính cụ thể: tín dụng là một giao dịch về tài sản có sự hoàn trả giữa hai chủ thể với nhau;
+tín dụng cũng có thể được hiểu là một số tiền cho vay và các định chế tài chính cung cấp cho khách hàng;
Tín dụng có thể được hiểu theo trường hợp tổng quát: tín dụng là một giao dịch về tài sản, tiền hoặc hàng hóa giữa bên cho vay và bên đi vay. Theo đó, bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận, bên đi vay phải trả cả gốc lẫn lãi của khoản vay khi đến hạn thanh toán.
Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ: Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất hiện là một tất yếu khách quan. Cũng như những loại hình doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp này cũng phải sử dụng vốn tìn dụng này để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó mà doanh nghiệp có thể trả lời được câu hỏi: Vay tiền ở đâu để đáp ứng nhu cầu thiếu hụt vốn cũng như tối ưu được hiệu quả sử dụng vốn của mình. Nguồn vốn đầu tư cho các doanh nghiệp này khá quan trọng, thúc đẩy sự phát triển của các khu vực kinh tế, đồng thời tác động trở lại hệ thống ngân hàng:
+Tín dụng ngân hàng góp phần đảm bảo cho các hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể hoạt động được liên tục. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp khi thực hiện hoạt động kinh tế luôn cần phải thay đổi những mẫu mã, mặt hàng để có thể nâng cao được tính cạnh tranh, và ít có doanh nghiệp nào có đủ nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh mà không cần phải đi vay. Vốn tín dụng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể mua sắm được những vật dụng để sản xuất, kinh doanh, đảm bảo quá trình sản xuất được diễn ra liên tục.
+tín dụng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ;
+tín dụng ngân hàng góp phần hình thành cơ cấu vốn tối tưu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ;
+tín dụng ngân hàng góp phần tập trung vốn sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của các soanh nghiệp vừa và nhỏ.
xem thêm: